Pedagogisch project / schoolvisie

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.  Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.  Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt.  Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in.  Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken.  Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.  Ouders die zelf willen kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholieke onderwijs vind je op de website van onze school.

Onze school is een Scheppersschool, genoemd naar de stichter van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid, Mgr. Victor Scheppers. In onze Scheppersschool wordt ruim aandacht geschonken aan de katholieke opvoeding van de kinderen. Doorheen het godsdienstonderricht, het voorleven van waarden, het samen bidden en samen leven, ontdekken we de wondere wereld van God en Zijn mensen. 

Wij bieden een onderwijs waar het kind centraal staat, waar we oog hebben voor de totale opvoeding van alle kinderen, ieder met zijn of haar eigen mogelijkheden.

Alle kinderen verdienen onze bijzondere zorg. Door gedifferentieerd werken en het inschakelen van een zorgleerkracht streven we dit doel na.

Het lesgeven betekent niet alleen “leerstof geven”, maar het is ook bij de leerlingen een welbepaald en goed doordacht proces op gang brengen. Een proces waarbij niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de handen belangrijk zijn.

Ook bewegingsopvoeding, muzische- en creatieve vorming nemen in het schoolgebeuren een belangrijke plaats in.

Als school vormen we een gemeenschap van leerlingen, ouders en leerkrachten waar we samenwerken om elk kind maximale ontplooiingskansen te bieden. Door het streven naar verdere uitbouw, verbetering en openstaan voor vernieuwing, zorgen we met z’n allen voor een degelijke en veelzijdige ontwikkeling. Daarom willen we uw kind:

 • Opvoeden tot een vrij en zelfstandig persoon.
 • Waardering en zorgzaamheid voor de kleine dingen van elke dag bijbrengen.
 • Kansen geven om te groeien in zin voor verantwoordelijkheid.
 • Bevestigen in zijn/haar spontaan en creatief uiten van wat in hem/haar leeft.
 • Stimuleren om in solidariteit en samenwerking met anderen zijn/haar christen-zijn te beleven.

Een school is een gemeenschap. Men leeft er, speelt en werkt er samen. Samenleven in een gemeenschap veronderstelt afspraken en regels. Leven naar deze regels vraagt inzet. Eenieder dient zijn of haar deel bij te dragen om deze na te leven.

Onze school is als een warm nest waar ieder vogeltje op zijn tempo leert vliegen.

 1. Vanuit onze evangelische inspiratie hanteren we een hoopvol mensbeeld

Victor Scheppers heeft steeds beklemtoond dat élke jongere de moeite waard is. Vanuit onze evangelische opdracht om medemensen tot dienst te zijn, blijven wij ook vandaag uitgedaagd om jongeren kansen tot ontplooiing te bieden. Daarom ook zijn onze scholen leefruimtes waarbinnen personeelsleden de christelijke levenshouding kunnen voorleven en doorgeven. Zij moedigen er jongeren aan om deze basisinspiratie tot de hunne te maken.

Op school ontmoeten wij de jeugd in de groei naar volwassenheid. 

Dit complex gegeven mag geen bron van ergernis zijn: we aanvaarden trouwens onze leerlingen als ‘zoekende’ jongeren! Bijzondere bekommernis gaat hierbij uit naar hen die met zorgvragen, belemmeringen of kwetsbaarheid ons pad kruisen.

De spontaan-enthousiaste dynamiek waarmee we in hen willen geloven en hen vertrouwen en verantwoordelijkheid durven geven, wordt zo voelbaar en duidelijk. Dit dagelijks zorgend omgaan maakt ons opvoedingsproject voelbaar voor de leerlingen. Zo ontmoeten de wensen van ouders de opvoedkundige vaardigheden van leerkrachten.

Mede hierdoor durven jongeren hoopvol en veerkrachtig aan hun toekomst werken. Wij coachen hen daarbij door hen te prikkelen met dilemma’s en keuzes die ook [jong]volwassenen te beurt vallen. Tegelijk moeten wij hen normen aanreiken én voorleven voor duurzame, rechtvaardige levenskeuzes. Dit engagement maakt van Scheppersscholen zeer toegankelijke leer- en leefomgevingen voor jongeren; met deze inspanningen schrijven we mee aan een hoopvolle toekomst voor de komende generaties.

Vanuit haar christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

 • de uniekheid van ieder mensenkind,
 • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,
 • verbondenheid en solidariteit met anderen,
 • vertrouwen in het leven (hoop),
 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,
 • openheid, respect en zorg voor mens en natuur,
 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,
 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,
 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. Daartoe nodigen we leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

 • de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;
 • de verdieping in de Blijde Boodschap;
 • de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;
 • het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.
 1. We streven een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na

Wij willen dat ouders en leerlingen voor onze Scheppersscholen kiezen omdat wij garant staan voor degelijk, boeiend, kindgericht, levensecht én zorgzaam onderwijs. Dit betekent ook dat jongeren bij ons hun intellectuele, psychische, spirituele, lichamelijke, muzische, communicatieve en sociale vaardigheden kunnen ontdekken en ontplooien. Daarbij zijn wij getuigen van de herkomst en de veerkracht, maar ook van de kwetsbaarheid en de beperkingen van de ons toevertrouwde jongeren.

Deze integrale begeleiding vertaalt zich heel uitdrukkelijk in het constant zoeken naar een verantwoord evenwicht in ons opvoedkundig optreden. Dit dwingt ons ertoe voortdurend te reflecteren op ons relationeel handelen. Zo streven we elke dag opnieuw naar een gezonde balans tussen loslaten en leiden, tussen bijsturen en sanctioneren, tussen ernst en humor, tussen studie en ontspanning…

De inbreng van diverse diensten en externe deskundigen komen de aanschouwelijkheid van leerinhouden ten goede. Ter illustratie van gewenste attitudes in de huidige maatschappelijke realiteit, wordt buiten de schoolmuren gezocht naar bemoedigende getuigenissen en voorbeelden van goede praktijk.

Deze volgehouden aandacht voor integrale opvoeding vereist bovendien van elke medewerk[st]er een grote waakzaamheid bij het aanreiken, verwoorden en voorleven van de correcte attitudes. Zo trachten wij jongeren op te voeden tot relatiebekwame, positief-kritische, solidaire, sociaal-geëngageerde en levenslustige jongvolwassenen.

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.  We nemen kinderen serieus.  Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld.  Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

Leren is in dat opzicht niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, voortbouwend op wat ze reeds kennen en kunnen.

 1. Voor élk kind bieden we kansen

Kinderen onderscheiden zich door persoonlijke gedachten en gevoelens, waarden en normen, zekerheden en twijfels, talenten en beperkingen.  Het samenspel van aanleg, milieu, eigen initiatief en omgevingsinvloeden laat hen uitgroeien tot unieke persoonlijkheden.

In onze scholen erkennen en aanvaarden we iedere jongere (gelijke onderwijskansen) in die (groei naar) authenticiteit en jongvolwassenheid.  We streven naar een dynamisch samenleven waarbij lesgeven, contacten tussen jongeren en volwassenen, permanente vorming en opvoeding harmonieus in elkaar verweven zijn.

Onze stichter Victor Scheppers heeft ons een uitgesproken bekommernis om jongeren met specifieke noden voorgeleefd.  Daarom besteden we bijzondere aandacht en zorg aan jongeren met leerachterstanden of -moeilijkheden en/of met lichamelijke of geestelijke belemmeringen.  Door onze geïnteresseerde aanwezigheid, ons inlevingsvermogen en ons sterk uitgebouwd zorgaanbod trachten wij een antwoord te bieden op de zorgvragen die ons bereiken via ouders, leerlingen of hulpverleners.  Indien onze eigen deskundigheid ontoereikend is, zoeken we naar een onderwijsvorm en een zorgaanbod op maat van de leerling.

In die jarenlange samenwerking met leerlingen en hun ouders, vormt het leven op school reeds een uiterst zinvolle periode op zich.  De vele mogelijkheden tot inzet en engagement zijn waardevolle kansen tot persoonlijkheidsontwikkeling.  Zij geven zin en dynamiek aan de jeugdjaren van onze leerlingen.  Vanzelfsprekend hebben ze een niet te onderschatten impact op de ontwikkeling van waarden en attitudes die nodig zijn in latere relaties in een gezin, een werkomgeving of een engagement in het sociale leven.

We staan stil met wat kinderen moeten leren om op te groeien tot “goede” mensen.  Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.  Dit doen we aan de hand van de het ZILL-leerplan.

Doorheen het aanbod worden kinderen in contact gebracht met alle persoonsgebonden- en cultuurgebonden ontwikkelingen:

 1. We handelen vanuit een attentvolle betrokkenheid

Hierin bestaat de kernuitdaging van ons opvoedingsproject: we willen op onze Scheppersscholen de leerlingen elke dag opnieuw op een oprechte en geïnteresseerde wijze nabij zijn.  Deze houding maakt het mogelijk om in elke schoolse situatie positief gedrag bij jongeren te stimuleren, te bewaken en te bewerken en tevens nieuwe zorgbehoeften en noden te detecteren.

Onvoorwaardelijk kiezen we dus voor een intense aanwezigheidspolitiek: we leven niet naast, maar mét onze leerlingen.  Oprecht geïnteresseerde aanspreekbaarheid wordt zo een basisattitude waarmee we de essentie van ons opvoedkundig werk kunnen realiseren: jongeren steunen, sturen en stimuleren.  Belangstelling voor wat jongeren bezighoudt, zet hen aan tot engagement, tot inzet voor medeleerlingen en tot een levenslustige ingesteldheid.

Gecombineerd met een duidelijk verwoorde regelgeving, sporen wij met een minimum aan sancties jongeren aan tot de gewenste studieijver en een relationeel correcte houding. Hierdoor wordt een uitgesproken correctief en sanctionerend optreden overbodig.  Dit laat ons toe om – zoals Victor Scheppers het zelf voorleefde “omzichtig” om te springen met gezag.

Als leerling-nabije leerkrachten en opvoeders kunnen we daarenboven ook betere leerkrachten zijn: we hebben een rijkere beeldvorming over elke jongere en zijn in staat tot een genuanceerder en rechtvaardiger oordeel.

Elke klas(groep) is een leerlaboratorium voor sociale vaardigheden waarbij jongeren positief uitgedaagd worden.  Orde, discipline, stiptheid, netheid en stilte zijn attitudes die onontbeerlijk zijn voor de realisatie van een positieve klassfeer.  Ze zijn de uitdrukking van onderling respect in het hele schoolgebeuren.

Ook de onderbrekingen en de informele contacten voor, tijdens en na schooltijd maken deel uit van het schoolleven.  Deze momenten van samenzijn bieden dagelijks kansen om correcte communicatievormen en attitudes te ontwikkelen.  Zo bevorderen leerkrachten en leerlingen samen het welbevinden van iedereen.  Het behoort tot onze taak jongeren bij dit alles te begeleiden en voor te leven: we bieden hen structuur aan, geven richting en voorzien leer- en leefruimte.  We bouwen zo de weerbaarheid en zelfstandigheid op die ze nodig hebben om te kunnen slagen in vervolgonderwijs en in een latere werkomgeving.

We streven ernaar onze kinderen centraal te stellen.  We hebben aandacht voor het welbevinden van onze kinderen.

 • We omringen onze kinderen met zorg en hebben oog voor de gewone zorgvragen.  

Wij worden dan ook uitgedaagd om ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren binnen de draagkracht van onze school en onze deskundigheid.

 • Zorgbreedte wordt zorgverbreding voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten leerkrachten op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen doet de school een beroep op de samenwerking met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra…
 1. Onze verbondenheid biedt een wederzijdse houvast

De uitbouw van onderwijs en opvoeding in onze scholen zien we als een gedeelde verantwoordelijkheid. De uitdrukkelijke keuze voor een gezamenlijke en intense beschikbaarheid voor onze leerlingen, betekent een meerwaarde die ons toelaat het opvoedingsproject van Scheppersscholen in Vlaanderen te realiseren. Ons opvoedkundig handelen zien wij dus als teamwork dat slechts kans op slagen heeft indien bij iedereen eensgezindheid bestaat omtrent visie op leerdoelstellingen, opvoedingsmethoden, regels en regelhandhaving.

Ook dagdagelijkse omgangsvormen hebben een invloed op het welbevinden en het opvoedingsklimaat waarin jongeren aan ons toevertrouwd worden. In die respectvolle dialoog kunnen jongeren in onze scholen de basis vinden waarmee ze op hoopvolle en dynamische wijze bouwen aan hun geluk en unieke persoonlijkheid.

Leerlingen en ouders hebben daarnaast ook behoefte aan duidelijkheid. Daarom moeten we onze verwachtingen, onze regelgeving en onze beoordelingsnormen met hen voldoende communiceren. De krachtlijnen van ons pedagogisch handelen dienen geduid te worden, opdat leerlingen en ouders in ons project een houvast vinden inzake het waarom van wat wel of niet wenselijk is.

Wij leggen bovendien een grote openheid aan de dag om samen met ouders en leerlingen te werken aan een positief leer- en leefklimaat op school. Daarom worden ze maximaal betrokken bij overleg- en inspraakorganen en bij vele scolaire activiteiten.

Verbondenheid en eensgezindheid in alle rangen verstevigen op die manier onze slagkracht en bieden ook houvast en duidelijkheid aan allen die zich betrokken voelen bij ons pedagogisch project.

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen.  We respecteren ieders verantwoordelijkheid.  We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de inspirerende leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

De zorg voor kwaliteitsvol onderwijs deelt het team met anderen:

 • Met de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streeft het team naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;
 • Met het schoolbestuur als eindverantwoordelijke voor het beleid van de school;
 • Met externe begeleiders als ondersteuning van de permanente vorming en professionalisering van het team;
 • Met de lokale gemeenschap als de omgeving waarin de school gestalte geeft aan haar opvoedings- en onderwijsopdracht.